Algemene voorwaarden Fotografie

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Sabine Becht, handelt onder de naam: Sabine Becht Fotografie. Bij het boeken van een fotoreportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Sabine Becht Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf

Website: www.sabinebecht.nl
Telefoon: 06 16 06 65 05
KvK: 66336570

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen. De prijzen genoemd in offertes zijn 72 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. Nadat de offerte is akkoord bevonden, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende reportage definitief gereserveerd.

Wijzigingen in de offerte

Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na boeking wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Sabine Becht Fotografie regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen of aangaan van een overeenkomst van Sabine Becht Fotografie, geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Sabine Becht Fotografie.

Locaties

Voor fotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoreportage. Sabine Becht Fotografiedenkt uiteraard graag mee en kan adviseren. Mocht dit in het gebied van staatsbosbeheer zijn, dan dient dit 4 weken voorafgaand de shoot aangekondigd te zijn. Dit in verband met het aanvragen van een vergunning. De kosten van €75,- van deze vergunning wordt voor de helft betaald door de klant en de andere helft door Sabine Becht Fotografie.

Levering fotomateriaal

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 3 weken na de reportagedatum in een online galerij weergegeven. De beeldselectie van de reportage wordt door Sabine Becht Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Sabine Becht Fotografie bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Sabine Becht Fotografie typerende wijze van bewerken. Foto`s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct, uiteraard in hoge resolutie in jpg.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Er worden minimaal 20 foto’s geleverd. De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. De opdrachtgever mag de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privédoeleinden. De foto’s mogen op social media gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke Facebook-/instagrampagina van Sabine Becht Fotografie, kortom met de naamsvermelding, er duidelijk bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van de volgende copyright vermelding: foto: Sabine Becht Fotografie (www.sabinebecht.nl).

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf. Het is niet toegestaan foto’s van Sabine Becht Fotografie, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze vervolgens op internet te plaatsen. Bij het leveren van de foto’s heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Het is tevens niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van Sabine Becht Fotografie. De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoreportage aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken. Sabine Becht Fotografie zal geen foto’s, zonder overleg en toestemming, online plaatsen.

Mee fotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf gekozen poses en settingen e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/of niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien de opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, dan zal de opdrachtgever aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Sabine Becht Fotografie zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Eigendom Foto’s

Sabine Becht Fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden door de fotograaf in elk geval een tweetal (2) maanden bewaard vanaf het moment van afleveren van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij drukker/leverancier besteld. Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie. Sabine Becht Fotografie is daarbij immers afhankelijk van derde partijen (drukker, bezorgdienst, etc.) Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat. Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding. Indien klant zelf producten besteld met/ van de door Sabine Becht Fotografie aangeleverde foto’s/ usb-stick is Sabine Becht Fotografie niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Wijze van betalen

Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen. De mogelijkheid bestaat om in twee termijnen te betalen, bij reportages met een waarde boven de 500 euro, waarbij de tweede termijn na de reportage (en vóór aanlevering van de foto’s) voldaan zal worden.

Technische problemen

Sabine Becht Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Sony in het hoogwaardig segment. Sabine Becht Fotografie zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is Sabine Becht Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Sabine Becht Fotografie uitgesloten.

Extra kosten

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoreportage, dan zal er een vergunning worden geregeld voor Sabine Becht Fotografie. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Kosten voor betaald parkeren zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Sabine Becht Fotografie wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. Sabine Becht Fotografie regelt een backup fotograaf en het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend, echter Sabine Becht Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van vakfotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen. In het geval van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van één van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de reportage geschieden. Sabine Becht Fotografie zal, indien gewenst door de opdrachtgever, proberen binnen haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de reportage dag, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De opdrachtgever betaalt bij het inschakelen van een back-up fotograaf het bedrag aan Sabine Becht Fotografie, zoals eerder overeengekomen. De backup-fotograaf en Sabine Becht Fotografie regelen onderling de verdere financiële afwikkeling. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling. Bij tussentijdse verplaatsingen van locatie is Sabine Becht Fotografie niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist.

Privacy en persoonsgegevens

Sabine Becht Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van de gemaakte afspraken, de overeenkomst & persoonsgegevens wordt indien nodig enkel gedeeld met een vervangende fotograaf. Indien klant een product bestelt kan Sabine Becht Fotografie er voor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product. In de bestandsnamen van foto’s worden geen persoonsgegevens gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen in online zoekmachines, wanneer er op de namen van opdrachtgevers wordt gezocht.

Disclaimer

Sabine Becht Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Sabine Becht Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Sabine Becht Fotografie.